Cách thay đổi quyền trích xuất dữ liệu trong 1 tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:43 PM


Để thay đổi quyền trích xuất dữ liệu trong 1 tin tuyển dụng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau nhé:


Bước 1: Truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Tại chi tiết 1 tin tuyển dụng > Chỉnh sửa > Quyền trích xuất dữ liệu: tại đây bạn có thể thay đổi cấp thành viên có thể xuất dữ liệu ứng viên nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.