Cách thêm hồ sơ ứng viên vào talent pool in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:49 PM


Để thêm 1 hồ sơ ứng viên vào talent pool, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Tại menu cột trái, chọn Talent pool > Chọn 1 talent pool cần thêm hồ sơ > Thêm hồ sợ:
  • Khi popup bật ra, bạn điền đầy đủ thông tin ứng viên và chọn Hoàn thành để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.