Cách xem nhật ký hoạt động (Activity logs) của 1 ứng viên in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:59 PM


Để xem nhật kí hoạt động hay kiểm tra lại các thao tác liên quan đến 1 hồ sơ ứng viên, bạn theo tác như sau:


Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc Base E-hiring trên thanh app.

Bước 2: Tại Danh sách ứng viên trên thanh menu chính, bạn tìm kiếm ứng viên cần xem lại nhật kí hoạt động qua email ứng viên.

Bước 3: Trong màn hình chi tiết 1 ứng viên, bạn chọn tab Activity logs, tại đây sẽ hiển thị toàn bộ lịch sử thao tác liên quan đến hồ sơ của ứng viên đó.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.