Cách cập nhật thông tin tài khoản qua file Excel in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:09 PM


Để cập nhật thông tin cơ bản cho nhiều tài khoản trên hệ thống qua file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://account.base.vn/ >> chọn tab Thành viên >> Thêm tài khoản >>  Export danh sách ra Excel

  • Bước 2: Sau khi xuất file excel các tài khoản trên hệ thống ra, bạn cập nhật thông tin cho các tài khoản theo từng cột tương ứng. Lưu ý: không thay đổi thông tin trong 2 cột Username và Email
  • Bước 3: Quay lại màn hình của Bước 1, bạn chọn Update users info from excel rồi chọn file thông tin đã làm ở bước 2.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.