Cách owner thay đổi email tài khoản in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:10 PM


Chỉ có tài khoản Owner mới có thể thay đổi tài khoản Email và chỉ thay đổi được email của các tài khoản Member, Admin. Còn với tài khoản Owner sẽ không thay đổi được email của tài khoản owner khác. Để thay đổi email sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào phần Thành viên của trang https://account.base.vn

Bước 2: Ở tài khoản cần thay đổi email, chọn vào biểu tượng "..." >> Change user email.

Bước 3: Thiết lập email mới rồi chọn Set Email là hoàn thành.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.