Thêm Nhóm trong trang Account in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:11 PM


Để thêm nhóm trong trang Account thì sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Vào mục Nhóm trong trang https://account.base.vn/ >> Thêm nhóm.

Bước 2: Thiết lập các thông tin bắt buộc (có dấu *) rồi chọn vào mục Thêm nhóm mới.

Lưu ý: Phần Directory tương tự như Username của nhóm, là phần để dùng để tag nhóm trong một số phần mềm của Base như Request, Office. Với phần này sẽ để dạng viết liền không dấu, chỉ sử dụng được kí tự chữ và số.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.