Cách chỉnh sửa thông tin tài khoản in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:13 PM


Để chỉnh sửa tài khoản, bạn vào trang https://account.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app. 

  • Bước 1: Chọn "Cá nhân

  • Bước 2: Chọn "Chỉnh sửa tài khoản" -> thay đổi các thông tin cần thiết 

  • Bước 3: Click "Edit personal profile"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.