Đổi mật khẩu tài khoản của chính mình in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:13 PM


Để đổi mật khẩu tài khẩu của chính mình, bạn vào trang https://account.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app. 

  • Bước 1. Chọn "Cá nhân"

  • Bước 2. Chọn "Đổi mật khẩu"

  • Bước 3. Nhập Mật khẩu cũ vào ô "Current password", sau đó nhập Mật khẩu mới vào ô "New password" và "Retype new pasword"

  • Bước 4: Click "Change password"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.