Thay đổi ngôn ngữ hệ thống in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:15 PM


Để thay đổi ngôn ngữ của hệ thống thì sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Chọn vào mục Ngôn ngữ của trang https://account.base.vn/


Bước 2: Chuyển sang ngôn ngữ phù hợp rồi chọn vào mục Change Languae.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.