Cách xóa tin nhắn đã gửi in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:18 PM


Để xóa tin nhắn đã gửi, bạn truy cập vào https://message.base.vn/ >> Chọn vào cuộc hội thoại có tin nhắn cần xóa >> Di chuột vào tin nhắn muốn xóa, chọn vào dấu "x" để xóa tin nhắn.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.