Cách chuyển sang chế độ Dark Mode in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:20 PM


Để chuyển sang chế độ Dark Mode thì vào Base Message >> Chọn vào hình mặt trăng khuyết phía trái màn hình.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.