Base Wework: Các con số giới hạn trong Wework in

Sửa đổi trên: Sat, 16 Tháng 12, 2023 tại 9:04 SA
1. Tổng hợp

 • Số lượng Dự án/ Phòng ban hiển thị bên ngoài thanh menu:
  - Bản web: 300
  - Mobile app: 1000
  (nếu số lượng phòng ban/ dự án bạn tham gia > 300 hệ thống sẽ hiển thị những dự án/ phòng ban ưu tiên)

 • Số lượng Dự án/ phòng ban được đánh dấu sao quan trọng: 100

 • Số lượng Công việc tại mục Công việc Tổng hợp: Mỗi trang xem tối đa 100 công việc trong đó tối đa tổng 200 công việc con cấp 1 của các công việc trên, không giới hạn số trang

 • Số lượng Công việc Đang theo dõi: Không giới hạn số lượng công việc có thể theo dõi. Giới hạn hiển thị 50 công việc/trang, không giới hạn số trang

 • Số lượng Bộ lọc tùy chỉnh: Không giới hạn


2. Dự án/ Phòng ban:

 1. Tổng quan dự án/ phòng ban:

 • Số lượng Người tham gia phòng ban/ dự án: 500, trong đó tối đa 100 quản lý

 • Số lượng Báo cáo không giới hạn thời gian mà giới hạn theo tổng 10000 công việc mới nhất được tạo trong khoảng thời gian đã chọn

 • Số lượng Mục tiêu: không giới hạn

 • Số lượng Trường dữ liệu tùy chỉnh: 100

 • Số lượng Thư mục Tài liệu trong 1 dự án: giới hạn 500 và không tạo quá 4 cấp

 • Số lượng Tài liệu trong dự án/ phòng ban: Không giới hạn

 • Số lượng Nhãn (tags) trong 1 dự án/ phòng ban: 100

 • Số lượng thảo luận trong 1 dự án/ phòng ban: Không giới hạn


 1. Công việc:

 • Số lượng Nhóm công việc trong 1 dự án/phòng ban: 200 nhóm công việc

 • Số lượng Công việc trong 1 Nhóm công việc: không giới hạn  

 • Số lượng Công việc được tạo trong dự án/phòng ban: không giới hạn - tuy nhiên sẽ có giới hạn về mặt công việc hiển thị:
  - Dự án: Số lượng công việc ở dạng Danh sách/ dạng Bảng / dạng Gantt view tối đa 3000 công việc và 3000 công việc con.
  - Phòng ban: Số lượng công việc ở dạng Period tối đa 500 công việc; dạng Stream mỗi lần load more 20 công việc + 200 công việc con (trên tổng 20 công việc); dạng bảng mỗi lần load more 300 công việc.

 • Số lượng Công việc con được tạo trong 1 công việc: 100 - hiển thị ra ngoài là 10 cấp

 • Số lượng Checklist được tạo trong 1 công việc: 100

 • Số lượng Todo được tạo trong 1 checklist: không giới hạn

 • Số lượng File đính kèm trong 1 công việc: 100

 • Số lượng File cập nhật kết quả công việc: 700, tuy nhiên mỗi lần cập nhật chỉ upload tối đa 10 files

 • Số lượng Người theo dõi công việc: 300

 • Số lượng Nhãn (tags) trên 1 công việc: 100

 • Số lượng Công việc lặp lại được tạo trong mỗi dự án/ phòng ban (theo từng loại Hàng ngày/ tuần/ tháng/ năm): Không giới hạn

 • Giới hạn text trong 1 ô (mô tả công việc, kết quả công việc, các trường tùy chỉnh): 65,535 ký tự


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.