Số lượng dự án/phòng ban, công việc trên Wework là bao nhiêu ? in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 8, 2020 at 11:28 AM


 • Số lượng dự án/phòng ban hiển thị ở thanh menu : 2000 ( hiển thị những dự án/phòng ban liên quan)
 • Số lượng nhóm công việc trong 1 dự án/phòng ban : 200 nhóm cônng việc
 • Số lượng checklist được tạo trong 1 công việc : 100
 • Số lượng todo được tạo trong 1 công việc : không giới hạn
 • Số lượng subtask được tạo trong 1 công việc : 100, còn hiển thị ra ngoài là 10
 • Số lượng file đính kèm trong 1 công việc là 100
 • Số lượng file cập nhật kết quả công việc: không giới hạn
 • Số lượng người theo dõi công việc là 100
 • Số lượng quản lý dự án: 100, thành viên tối đa là 255 => tổng tham gia dự án là 355
 • Số lượng báo cáo không giới hạn thời gian mà giới hạn theo tổng là 5000 tasks mới nhất được tạo trong khoảng thời gian đã chọn
 • Số lượng milestone không giới hạn
 • Số lượng custom fields là 100
 • Dự án : Số lượng task ở list view/board view/gantt view tối đa 3000 task và 3000 subtask
 • Phòng ban : Số lượng task ở period tối đa 500 task , stream view mỗi lần load more 20 tasks + 200 subtasks(trên tổng 20 task), board view mỗi lần load more 300 task
 • Số lượng folder trong 1 dự án limit 500 và k tạo quá 4 cấp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.