Base Workflow: Các con số giới hạn giới hạn trong Workflow. in

Sửa đổi trên: Wed, 13 Tháng 12, 2023 tại 10:14 SA


1. Trong cài đặt chung: 

  • Số lượng quy trình hiển thị ở menu : Không giới hạn (riêng mobile app: giới hạn 300 quy trình).
  • Số lượng giai đoạn trong 1 quy trình là 100 giai đoạn.
  • Số lượng nhiệm vụ hiển thị trong 1 quy trình: 1000 nhiệm vụ ,để hiển thị thêm bạn ấn biểu tượng"v"  để "Xem thêm", số lượng nhiệm vụ trong 1 giai đoạn cũng giới hạn theo số lượng 1000 trên cả Dạng bảng. 
  • Số lượng quy trình có thể cài đặt chuyển: 15 quy trình
  • Thời gian xem báo cáo sẽ không giới hạn mà tính trên 2000 công việc tạo mới nhất trong khoảng thời gian đã chọn.
  • Số lượng trường dữ liệu tùy chỉnh: 255 trường tùy chỉnh.
  • Số lượng mẫu in tùy chỉnh không giới hạn.


2 . Trong cài đặt giai đoạn:


  • Số lượng công việc tối đa được thêm (thêm trực tiếp trong chi tiết nhiệm vụ ):  100 công việc
  • Số lượng người thực thi giai đoạn trong 1 giai đoạn tối đa : 300 người.
  • Số lượng công việc trong 1 nhiệm vụ (các công việc được cài đặt trong phần cài đặt để tự động sinh): 50 công việc.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.