Base Workflow

Base Workflow: Các lựa chọn giao việc tự động khi chuyển tiếp nhiệm vụ
1. Giữ nguyên người nhận việc ở giai đoạn trước Người nhận công việc giai đoạn sau vẫn là người đang nhận việc ở giai đoạn trước, không thay đổi. 2. ...
Mon, 14 Tháng 3, 2022 tại 11:06 SA
Base Workflow: Các con số giới hạn giới hạn trong Workflow.
1. Trong cài đặt chung:  Số lượng quy trình hiển thị ở menu : Không giới hạn (riêng mobile app: giới hạn 300 quy trình). Số lượng giai đoạn trong 1 quy t...
Wed, 13 Tháng 12, 2023 tại 10:14 SA
Base Workflow: Các vấn đề thường gặp khi chuyển nhiệm vụ sang giai đoạn tiếp theo
1. Invalid authentication - Nguyên nhân: bạn không có quyền thao tác chuyển nhiệm vụ - Cách xử lý: kiểm tra lại quyền của người thao tác trong nhiệm vụ nà...
Mon, 18 Tháng 4, 2022 tại 4:31 CH
Base Workflow: Các lỗi thường gặp khi nhập trường dữ liệu dạng bảng vào nhiệm vụ
1. IMPORT_HEADER_INVALID - Nguyên nhân: Tiêu đề của cột chứa các kí tự : , "  - Cách xử lý: xóa đi các kí tự đặc biệt này 2. INVALID_DATA - Ng...
Mon, 18 Tháng 7, 2022 tại 2:58 CH
Base Workflow: Các lỗi thường gặp khi nhập file excel 1 nhiệm vụ, có nhiều trường bảng
1. INVALID_CREATOR - Nguyên nhân: Dòng 2, lỗi username của người tạo không tồn tại - Cách xử lý: Kiểm tra lại username của người tạo ở dòng 2 2. EMP...
Mon, 18 Tháng 7, 2022 tại 3:37 CH
Base Workflow : Nhiệm vụ vào giai đoạn Done/ Failed không hiển thị nữa?
Nhiệm vụ vào giai đoạn Done / Failed không hiển thị , bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm the...
Wed, 14 Tháng 6, 2023 tại 11:18 SA