Base Workflow: Các lựa chọn giao việc tự động khi chuyển tiếp nhiệm vụ in

Sửa đổi trên: Mon, 14 Tháng 3, 2022 tại 11:06 SA


1. Giữ nguyên người nhận việc ở giai đoạn trước

Người nhận công việc giai đoạn sau vẫn là người đang nhận việc ở giai đoạn trước, không thay đổi.

2. Giao về cho người nhận nhiệm vụ đầu tiên

Người nhận việc ở giai đoạn mới chuyển sang là người nhận việc của job đó tại giai đoạn đầu tiên khi công việc được tạo.

3. Không giao cho ai, để người quản lý của giai đoạn quyết định

Khi chuyển nhiệm vụ sang giai đoạn tiếp theo, nhiệm vụ được hiển thị là unassign (chưa được giao cho ai). Chỉ có người quản lý của giai đoạn đó hoặc Workflow Owner có thể assign (giao việc) cho từng nhiệm vụ.

Khi chọn option này tại phần Cài đặt (Edit workflow), có tùy chọn SLA (đơn vị giờ) để tạo reminder nhắc nhở người quản lý giai đoạn phải assign nhiệm vụ cho thành viên.

4. Để người nhận nhiệm vụ hiện tại quyết định

Khi chuyển nhiệm vụ sang giai đoạn tiếp theo, 1 câu hỏi sẽ được hiển thị trong pop-up (hình dưới) để người nhận việc tại giai đoạn đó lựa chọn người sẽ nhận việc ở giai đoạn tiếp theo.


5. Giao lại ngẫu nhiên

Công việc tại giai đoạn mới sẽ được giao lại ngẫu nhiên (random) cho 1 người trong số những người thực thi giai đoạn. Lựa chọn này có thể dùng trong các trường hợp muốn phân công các công việc cùng tính chất/ độ khó cho các thành viên trong team 1 cách công bằng nhất.

6. Giao cho người ít nhiệm vụ nhất

Người nhận việc ở giai đoạn mới sẽ được hệ thống quyết định dựa trên số lượng công việc hiện có của mỗi người thực thi giai đoạn đó. Công việc mới chuyển giai đoạn được giao cho người với ít công việc nhất. Trong trường hợp số lượng công việc hiện có của các thành viên là như nhau, công việc sẽ được giao ngẫu nhiên.

7. Giao lại cho người nhận nhiệm vụ trước của giai đoạn được chọn

Công việc khi chuyển sang giai đoạn mới được giao lại cho 1 người phụ trách công việc này trước đó tại 1 giai đoạn tùy chọn. Khi lựa chọn option này tại phần Cài đặt (Edit Workflow), 1 câu hỏi để xác định giai đoạn sẽ xuất hiện.

Lưu ý: Lựa chọn này sẽ không xuất hiện trong danh sách tại giai đoạn đầu tiên (do không có các giai đoạn trước đó). 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.