Base Workflow: Các vấn đề thường gặp khi chuyển nhiệm vụ sang giai đoạn tiếp theo in

Sửa đổi trên: Mon, 18 Tháng 4, 2022 tại 4:31 CH


1. Invalid authentication

- Nguyên nhân: bạn không có quyền thao tác chuyển nhiệm vụ

- Cách xử lý: kiểm tra lại quyền của người thao tác trong nhiệm vụ này. Chỉ người thực thi mới có quyền chuyển nhiệm vụ


2. Invalid assignee

- Nguyên nhân: chưa chọn người thực thi 

- Cách xử lý: tại màn hình này, trường Giao lại cho, chọn người thực thi tương ứng


3. There are 6 todos left uncompleted

- Nguyên nhân: Có 6 công việc của giai đoạn trước chưa hoàn thành

- Cách xử lý: Cần tick hoàn thành 6 công việc đó


4. Invalid input (custom field)

- Nguyên nhân: trường dữ liệu tùy chỉnh có tên là (File) đang chưa có dữ liệu hoặc nhập dữ liệu nhưng format không đúng

- Cách xử lý: kiểm tra và bổ sung lại thông tin cho trường này


5. Cannot find failed reason ID

- Nguyên nhân: khi kéo nhiệm vụ vào bước Fail hoặc click Đánh dấu thất bại, quản trị quy trình chưa thiết lập lí do thất bại

- Cách xử lý: quản trị cài đặt lý do thất bại tại đây


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.