Base Workflow: Các giới hạn trong Workflow in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 4, 2022 tại 10:16 SA


  • Số lượng wf hiển thị ở menu : không giới hạn (riêng mobile app: giới hạn 300 workflow )
  • Số lượng stage trong 1 workflow là 100 stage
  • Số lượng job hiển thị trong 1 workflow: 1000 job, nếu muốn xem tiếp thì click "Load more", số lượng job trong 1 stage cũng giới hạn theo số lượng 1000 trên cả board view
  • Số lượng todo trong 1 job (các todo được setup trong phần setting để auto sinh): 50 todo
  • Số lượng todo tối đa được thêm (thêm trực tiếp trong job detail ):  100 todo
  • Số lượng trường dữ liệu tùy chỉnh: 255
  • Số lượng mẫu in tùy chỉnh không giới hạn
  • Thời gian xem báo cáo sẽ không giới hạn mà tính trên 2000 công việc tạo mới nhất trong khoảng thời gian đã chọn
  • Số lượng workflow có thể setup forward : 15
  • Số lượng người thực thi giai đoạn trong 1 stage tối đa : 300 người

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.