Số lượng workflow tạo tối đa là bao nhiêu ? in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 8, 2020 at 11:39 AM


  • Số lượng wf hiển thị ở menu : không giới hạn (riêng mobile app: giới hạn 300 workflow )
  • Số lượng stage trong 1 workflow là 100 stage
  • Số lượng job hiển thị trong 1 workflow: 1000 job, nếu muốn xem tiếp thì click "Load more", số lượng job trong 1 stage cũng giới hạn theo số lượng 1000 trên cả board view
  • Số lượng todo trong 1 job (các todo được setup trong phần setting để auto sinh): 50 todo
  • Số lượng todo tối đa được thêm (thêm trực tiếp trong job detail ):  100 todo
  • Số lượng trường dữ liệu tùy chỉnh: 255
  • Số lượng mẫu in tùy chỉnh không giới hạn
  • Thời gian xem báo cáo sẽ không giới hạn mà tính trên 2000 công việc tạo mới nhất trong khoảng thời gian đã chọn
  • Số lượng workflow có thể setup forward : 15
  • Số lượng người thực thi giai đoạn trong 1 stage tối đa : 300 người

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.