Base Request: Giới hạn trong Request in

Sửa đổi trên: Fri, 24 Tháng 11, 2023 tại 4:31 CH


  • Số lượng loại đề xuất (hiển thị): 500
  • Số lượng trường tùy chỉnh trong 1 loại đề xuất : 100 trường
  • Số lượng cấp duyệt (người duyệt) tối đa trong 1 request: 100
  • Số lượng người follow tối đa trong 1 request: 100
  • Số lượng đề xuất được xuất tối đa ra file excel: 1000 đề xuất mới nhất

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.