Những giới hạn về số lượng của Request ? in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 8, 2020 at 11:40 AM


  • Số lượng loại đề xuất (hiển thị): 500
  • Số lượng trường tùy chỉnh trong 1 loại đề xuất : 100 trường
  • Số lượng cấp duyệt (người duyệt) tối đa trong 1 request: 100
  • Số lượng người follow tối đa trong 1 request: 100

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.