Bước 2: Tạo tài khoản thành viên in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 10:59 SA


Để thêm tài khoản thành viên vào hệ thống, chọn mục Thêm tài khoản. Có hai cách thêm tài khoản thành viên trên hệ thống: 

  • Thêm trực tiếp từng tài khoản thành viên:

  • Thêm thành viên theo file Excel:

  • Download file Excel mẫu trong mục “Xem file excel mẫu”

  • Điền các trường thông tin bắt buộc:

+ Last name: Họ và tên đệm

+ First name: Tên thành viên

+ Email: Email của thành viên để đăng nhập hệ thống và nhận thông báo

+ Username: Tên tài khoản viết liền không dấu, phân biệt chữ hoa chữ thường (Không sửa được)

+ Job title: Tên vị trí, chức danh

+ Date of birth: Ngày tháng năm sinh (chọn dạng điền thông tin là dạng text)

+ Phone number: Số điện thoại

+ Address: Địa chỉ

+ Managers: Quản lý trực tiếp.

  • Sau đó lưu lại và upload lên phần mềm bằng cách chọn “Upload danh sách tài khoản từ file excel”.

  • Bạn có thể xuất danh sách tài khoản thành viên trên hệ thống bằng cách “Export danh sách ra Excel”.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.