Base Account

Cách thiết lập Base Account

Bước 1: Đăng nhập hệ thống
Ngay khi Base.vn khởi tạo hệ thống công ty, bạn sẽ nhận được email từ Base Platform thông báo đến người quản trị (owner) bao gồm tên, Email và mật khẩu tạm ...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 10:57 SA
Bước 2: Tạo tài khoản thành viên
Để thêm tài khoản thành viên vào hệ thống, chọn mục Thêm tài khoản. Có hai cách thêm tài khoản thành viên trên hệ thống:  Thêm trực tiếp từng tài khoản t...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 10:59 SA
Bước 3: Phân quyền hệ thống
Trên hệ thống của Base có ba phân quyền theo hệ thống: Owner: Quản trị hệ thống, có mọi quyền hạn trên hệ thống Admin: Các thành viên trưởng phòng, tr...
Wed, 26 Tháng 1, 2022 tại 4:09 CH
Bước 4: Tạo phân nhóm các thành viên
Ngoài thao tác quản lý tất cả tài khoản thành viên trên hệ thống trong mục Tài khoản, các thành viên Admin có thể quản lý tài khoản các thành viên do chính ...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 11:04 SA
Bước 5: Phân quyền App Admin cho từng ứng dụng
Phân quyền Admin sử dụng trong từng hệ thống bằng cách: Chọn mục Ứng dụng trên Base Account và ấn vào phần Quản lý Admin trong phần mềm cần phân quyền Ad...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 11:07 SA