Bước 5: Phân quyền App Admin cho từng ứng dụng in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 11:07 AM


Phân quyền Admin sử dụng trong từng hệ thống bằng cách:

  • Chọn mục Ứng dụng trên Base Account và ấn vào phần Quản lý Admin trong phần mềm cần phân quyền Admin

  • Tag tên thành viên cập nhật thành Admin theo app và ấn Cập nhật.

NOTE: Quyền đặc biệt của 1 tài khoản khi được phân quyền App Admin:

  • Base Account: App Admin được quyền Deactivated tài khoản
  • Base Request: App Admin được quyền thiết lập/ chỉnh sửa nhóm đề xuất
  • Base Wework: App Admin được quyền xem báo cáo hệ thống, tạo department
  • Base Office: App Admin được quyền thiết lập trên Office ( có tab Quản lý)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.