Bước 5: Phân quyền App Admin cho từng ứng dụng in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 11:07 SA


Phân quyền Admin sử dụng trong từng hệ thống bằng cách:

  • Chọn mục Ứng dụng trên Base Account và ấn vào phần Quản lý Admin trong phần mềm cần phân quyền Admin

  • Tag tên thành viên cập nhật thành Admin theo app và ấn Cập nhật.

NOTE: Quyền đặc biệt của 1 tài khoản khi được phân quyền App Admin:

  • Base Account: App Admin được quyền Deactivated tài khoản
  • Base Request: App Admin được quyền thiết lập/ chỉnh sửa nhóm đề xuất
  • Base Wework: App Admin được quyền xem báo cáo hệ thống, tạo department
  • Base Office: App Admin được quyền thiết lập trên Office ( có tab Quản lý)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.