Bước 3: Phân quyền hệ thống in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 1, 2022 tại 4:09 CH


Trên hệ thống của Base có ba phân quyền theo hệ thống:

  • Owner: Quản trị hệ thống, có mọi quyền hạn trên hệ thống

  • Admin: Các thành viên trưởng phòng, trưởng ban, trưởng chi nhánh có thể thêm và chỉnh sửa thành viên

  • Member: Các thành viên trên hệ thống.

Để phân quyền cho các thành viên, vào mục thành viên, ấn vào dấu ba chấm cuối mỗi thành viên cần phân quyền, chọn mục:

  • Bỏ quyền admin/owner: Phân quyền thành viên đó làm member

  • Chọn làm Quản lý: Phân quyền thành viên đó làm Admin

  • Chọn làm quản trị cấp cao: Phân quyền thành viên đó làm Owner

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.