Bước 2: Thiết lập nhóm tài nguyên in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 1:39 PM


Bước 1: Chọn “Quản trị tài nguyên” => Click vào “Nhóm tài nguyên”. Sau đó bấm chọn “Tạo nhóm mới”

Bước 2: Điền các trường thông tin:

  • Tên nhóm

  • Icon hiển thị

  • Mô tả nhóm tài nguyên

Sau đó bấm chọn “Tạo nhóm tài nguyên mới”

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.