Bước 3: Tạo tài nguyên in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:40 CH


Sau khi tạo nhóm tài nguyên thành công:

Bước 1: Chọn “Quản trị tài nguyên”. Sau đó click vào tên nhóm tài nguyên (phòng họp, máy tính, văn phòng phẩm…) => “Thêm tài nguyên"

Bước 2: Điền các trường thông tin và click “Tạo tài nguyên mới”

Các trường thông tin cần lưu ý:

Quyền chỉnh sửa đăng ký:

  • Chỉ quản lý tài nguyên có quyền này: Chỉ người có quyền quản trị tài nguyên mới được chỉnh sửa các tài nguyên sau khi khởi tạo

  • Người đăng ký có quyền này: Những người có quyền đăng ký nhóm tài nguyên này được chỉnh sửa sau khi khởi tạo.

Quyền hủy bỏ đăng ký:

  • Chỉ quản lý tài nguyên mới có quyền này: Chỉ quản lý mới có quyền xóa các đăng ký đã tạo

  • Người đăng ký có quyền này: Những người đăng ký tài nguyên này có quyền xóa sau khi tạo

Tự động chấp thuận:

  • Không, người quản lý tài nguyên phải duyệt trước: Các booking sau khi đăng ký sẽ được quản lý xét duyệt đồng ý hay từ chối.

  • Có, đăng ký mới sẽ tự động được đồng ý: Mặc định các booking sau khi đăng ký đều được duyệt.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.