Bước 3: Cài đặt Department in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:46 CH


  1. Tạo mới một Department

Department là phân nhóm cho các môi trường làm việc là các phòng ban hay các dự án trên thanh menu. Chính vì vậy, trên hệ thống Base Wework, chỉ có Owner hệ thống mới có thể tạo ra Department.

Để tạo ra một Department, Owner thao tác như sau: 

  • Trên thanh Menu bên trái màn hình, chọn mục 

  • Sau đó chọn 

Màn hình sẽ hiển thị bảng tạo Department mới như sau:

Điền các trường thông tin vào bảng:

  • Department name: Tên của Department

  • Department Owner: Người quản trị Department

Sau khi điền xong, chọn mục  để tạo ra Department này.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.