Bước 1: Tạo Stack cho kho tri thức in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 1:50 PM


Tạo ra từng Stack cho kho tri thức của bạn

Tại đây bạn cần điền những thông tin quan trong như sau:


Stack name: Tên - giống như cách phân loại sách trong thư viện, bạn có thể phân loại tri thức theo từng lĩnh vực, phòng ban, teams có trong công ty

Moderators: Người điều hành – tại đây bạn tag thành viên- nên là người có vốn kiến thức đủ rộng về stack bạn tạo và có thể giải đáp gần như mọi câu hỏi cho mọi người.

Stack access: Nhóm thành viên có quyền truy cập ngăn xếp này – nếu có 1 số thông tin cần giới hạn người xem bạn có thể tag thành viên truy cập theo nhóm

Stack description: Mô tả về ngăn xếp này.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.