Bước 4: Tùy chỉnh hệ thống in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:01 CH


  • Mục “Phân quyền chung”

Sau khi cập nhật thông tin chung của công ty, owner cần tùy chỉnh hệ thống. 

Cụ thể là phân quyền cho từng cấp và tạo các phòng ban, tùy theo cấu trúc công ty


Khi chọn vào phần phân quyền, hệ thống hiển thị ra các lựa chọn:

Có thể chọn “Thành viên quản lý và quản trị” / “Tất cả thành viên” / “Chỉ thành viên quản trị”

Hoặc có thể thêm một vài thành viên đặc biệt bằng cách tag tên theo cú pháp @username

  • Mục “Cấu hình phòng ban” 


Tại đây cho phép các thao tác với phòng ban đã có, cụ thể: 

Chỉnh sửa / Thêm thành viên / Phân quyền / Đóng
*Mục “Sửa thông tin phòng ban” 

Bạn có thể chọn “Toàn công ty” hoặc “Bộ phận hoặc phòng ban” (đã có chú thích phía dưới)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.