Base Inside

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Base Inside
Bạn đăng nhập vào https://base.vn/  Email: là email bạn dùng để đăng ký vào Base Password: là mật khẩu mặc định của hệ thống, được gửi vào mail của ...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:55 CH
Bước 2: Phân quyền hệ thống
Đối với Base Inside, có 3 cấp độ tài khoản là Owner (Thành viên quản trị), Admin (Thành viên quản lý) và Member (Thành viên thông thường), được phân quyền n...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:57 CH
Bước 3: Thiết lập thông tin cơ bản của công ty
Tùy chỉnh công ty Bước đầu tiên khi sử dụng Base Inside, bạn cần cài đặt các thông tin quan trọng của công ty như: Tên, Logo, Địa chỉ, Ngày thành ...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:00 CH
Bước 4: Tùy chỉnh hệ thống
Mục “Phân quyền chung” Sau khi cập nhật thông tin chung của công ty, owner cần tùy chỉnh hệ thống.  Cụ thể là phân quyền cho từng cấp và tạo các phòng...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:01 CH
Bước 5: Cập nhật thông tin công ty
Cập nhật thông tin công ty Với mỗi mục Thư từ CEO / Giá trị cốt lõi / Nguyên tắc làm việc. Bạn cập nhật các thông tin: Tiêu đề, nội dung,.. có thể ...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:02 CH
Bước 6: Cập nhật tin tức nội bộ
 Click chọn “Tin tức nội bộ” để xem tất cả tin đã có  Để thêm mới tin tức, chọn “Tin tức nội bộ” -> Chọn “Quản trị” Tại đây chọn “Đăng bài” để th...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:03 CH