Bước 5: Cập nhật thông tin công ty in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 2:02 PM


    1. Cập nhật thông tin công ty

Với mỗi mục Thư từ CEO / Giá trị cốt lõi / Nguyên tắc làm việc. Bạn cập nhật các thông tin: Tiêu đề, nội dung,.. có thể đính kèm ảnh minh họa, file tài liệu.

Sau khi nhập đầu đủ thông tin -> Click “Thêm”.

  • Tương tự với “Giá trị cốt lõi” và “Nguyên tắc làm việc

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.