Bước 3: Cài đặt phân nhóm công văn thông báo in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:10 CH


Bước 1: Vào “Quản lý” để tùy chỉnh cài đặt trên Base Office

Mục đầu tiên: “Quản lý chung” – sẽ có các lựa chọn phân quyền như sau

  • Quyền được gửi công văn đến và công văn đi

  • Quyền gửi và nhận công văn từ bên ngoài

  • Quyền tạo thông báo

Ở mục phân quyền có thể chọn Bộ phận hoặc các cá nhân được truy cập các quyền này.

Bước 2: Vào mục “Quản lý nhóm” để tạo và quản lý nhóm công văn

  • Tạo nhóm: Chọn “Thêm nhóm mới”

 

            Nhập đầy đủ các trường thông tin, sau đó click chọn “Tạo mới”

  • Quản lý nhóm

Vẫn tại tab Quản lý nhóm: có thể chỉnh sửa, cập nhật thông tin (Edit) , thêm thư mục (Folder) hoặc xóa nhóm (Remove)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.