Base Office

Bước 1: Đăng nhập vào Base Office
Đăng nhập Khách hàng đăng nhập vào https://base.vn/  Email: là email khách hàng dùng để đăng ký vào Base Password: là mật khẩu mặc định của h...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:07 CH
Bước 2: Phân quyền
Đối với Base Office, có 3 cấp độ tài khoản là Owner (Thành viên quản trị), Admin (Thành viên quản lý) và Member (Thành viên thông thường), được phân quyền n...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:08 CH
Bước 3: Cài đặt phân nhóm công văn thông báo
Bước 1: Vào “Quản lý” để tùy chỉnh cài đặt trên Base Office Mục đầu tiên: “Quản lý chung” – sẽ có các lựa chọn phân quyền như sau Quyền được gửi công vă...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:10 CH