Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 2:26 PM


  • Bước 1: Người dùng truy cập vào hệ thống Base trên một trình duyệt bất kỳ (ví dụ như chorm, firefox…). Gõ Base.vn ? Click “đăng nhập” ? điền thông tin đăng nhập bao gồm mail và  mật khẩu.



  • Bước 2: Sau khi đăng nhập xong chọn ứng dụng Base Request: Click vào hình avata góc trên bên trái ? chọn ứng dụng Base Request.



Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.