Bước 2: Thay đổi thông tin công ty in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 2:40 PM


Để thay đổi thông tin công ty, bạn vào Base E-hiring >> Chọn cài đặt hệ thống >> Cài đặt chung:  tại đây bạn có thể thay đổi lại thông tin về Công ty nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.