Base E-Hiring

Bước 1: Phân quyền tài khoản trong Base E-hiring
Trong Base E-hiring có 3 quyền cơ bản: 1. HR manager: là thành viên quản trị hệ thống E-hiring. Có thể xem toàn bộ các tin tuyển dụng có trên hệ thống, toà...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:39 CH
Bước 2: Thay đổi thông tin công ty
Để thay đổi thông tin công ty, bạn vào Base E-hiring >> Chọn cài đặt hệ thống >> Cài đặt chung:  tại đây bạn có thể thay đổi lại thông tin về Cô...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:40 CH
Bước 3: Thêm danh sách địa điểm làm việc
Để thiết lập, thêm mới hay chỉnh sửa phòng ban trong Công ty, bạn có thể thao tác 2 cách: 1. Thêm phòng ban thủ công: Bạn vào Base E-hiring >> Phân ...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:41 CH
Bước 4: Thiết lập phòng ban trong Công ty
Để thiết lập, thêm mới hay chỉnh sửa phòng ban trong Công ty, bạn có thể thao tác 2 cách: 1. Thêm phòng ban thủ công: Bạn vào Base E-hiring >> Ph...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:42 CH
Bước 5: Thiết lập mẫu email tự động
Để tạo mẫu email tự động, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Truy cập vào hiring.base.vn Tại phần Tùy chỉnh trên thanh menu cột trái > Mẫu emails > T...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:50 CH
Bước 6: Thiết lập mẫu phỏng vấn
Để thêm mẫu phỏng vấn bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Truy cập vào hiring.base.vn Tại sidebar cột trái > Tùy chỉnh > Mẫu phỏng vấn > Thêm mẫu p...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:49 CH
Bước 7: Thiết lập tiêu chí đánh giá
Tiêu chí đánh giá là công cụ giúp nhà tuyển dụng nhận định được giá trị của ứng viên và là công cụ quan trọng trong từng tin tuyển dụng. Xác định rõ tiêu ch...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:53 CH
Bước 8: Tạo talent pool
Talent pool là kho lưu trữ toàn bộ dữ liệu ứng viên thuộc tài sản của công ty. Những ứng viên đó có thể đã chủ động ứng tuyển hoặc bị động nằm trong hệ thốn...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:54 CH