In gắn QR code với file PDF, mẫu nhiệm vụ, file đính kèm, trường tùy chỉnh in

Sửa đổi trên: Sun, 6 Tháng 9, 2020 at 7:37 PM


  • In file đính kèm, file trong custom field có gắn qrcode chỉ hỗ trợ các dạng file doc, docx, pdf

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.