Cách ủy quyền giao việc cho người khác in

Sửa đổi trên: Sun, 6 Tháng 9, 2020 at 7:43 PM


1.Setup ủy quyền giao việc cho người khác.

-Ví dụ cấp trên có thể ủy quyền giao việc cho cho cấp dưới:
2.Tạo task có lựa chọn người đại diện giao việc.

-Cấp dưới khi thay cấp trên tạo công việc thì sẽ có tùy chọn là chọn người giao việc thực tế:
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.