Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 9 in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 10, 2020 tại 9:41 CH


1.Webhook thêm event taskDone và subtaskDone.


2.Hiển thị cột thời gian hoàn thành trong Gantt view.


3.Hỗ trợ đa ngôn ngữ với các cột phần export công việc ra file excel.

-Setup ngôn ngữ hệ thống sang tiếng Anh thì tên các trường dữ liệu khi export công việc ra file excel sẽ hiển thị là tiếng Anh.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.