Base Wework

Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023
1. Cập nhật với trang chi tiết từng Department: - Tab Dự án & Phòng ban: thêm bộ lọc theo trạng thái và giai đoạn - Tab Mục tiêu: thêm bộ lọc mục t...
Thu, 9 Tháng 2, 2023 tại 4:05 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Nhập công việc từ file excel: hỗ trợ nhập thông tin trường tùy chỉnh loại Nhiều lựa chọn
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 2:58 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1.  Hiển thị chức danh khi giao việc cho thành viên ngoài phòng ban 2. Trang Phòng ban & dự án:   thêm cơ chế sắp xếp và tối ưu tìm kiếm  - Bổ su...
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 11:22 SA
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Dự án: Nâng cấp bộ sắp xếp thứ tự trong Tùy chọn hiển thị - Thêm sắp xếp Tăng dần/ Giảm dần  - Thêm sắp xếp theo Thời gian bắt đầu  2. Nhân bản...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 10:42 SA
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Cho phép giao việc cho nhiều người theo Nhóm trên Base Account  Khi chọn Giao việc cho nhiều thành viên, có thể chọn giao theo nhóm trên Base Account ...
Mon, 19 Tháng 9, 2022 tại 6:00 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Cho phép người nhận việc được nhân bản công việc sang dự án khác, mà dự án đó có quyền tạo công việc 2. Webhook: Thêm tranformer “deadline_datetime”...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 2:10 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022
1. Cập nhật các trang báo cáo trên Wework + Những trang được cập nhật: Báo cáo hệ thống, Báo cáo Department, Báo cáo phòng ban/ dự án + Cho phép xuất danh...
Mon, 18 Tháng 7, 2022 tại 10:50 SA
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 1, 2, 3, 4/2022
1. Cho phép cập nhật thời gian bắt đầu, thời hạn của công việc bằng file excel: - Trên form import chọn trường thông tin muốn cập nhập dữ liệu, trường nào ...
Wed, 20 Tháng 4, 2022 tại 3:40 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 12/2021
1. Trang Dự án & phòng ban: thêm bộ lọc, cho phép owner lọc phòng ban/ dự án theo department 2. Cập nhật hàng loạt dự án/ phòng ban ưu tiên Có form...
Sat, 18 Tháng 12, 2021 tại 11:51 SA
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 11/2021
1. Thêm thiết lập SLA đánh giá công việc, công việc con: - Với công việc: sẽ nhắc nhở cho người được chỉ định đánh giá và người giao (nếu bật trong thiết l...
Fri, 12 Tháng 11, 2021 tại 1:26 CH