Base Meeting: Cách in cuộc họp theo mẫu in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 10:58 SA


Bước 1: Gắn mẫu với 1 "Meeting group" cụ thể
Form sẽ gợi ý các biến để người dùng đưa vào nội dung của mẫu


Bước 2: Để in meeting theo mẫu, thì meeting đó phải gắn với "Meeting group" có mẫu được setup trước

Bước 3: Chọn "In meeting theo mẫu"
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.