Cách in Meeting theo mẫu in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 10, 2020 at 9:44 PM


Bước 1: Gắn mẫu với 1 "Meeting group" cụ thể
Form sẽ gợi ý các biến để người dùng đưa vào nội dung của mẫu


Bước 2: Để in meeting theo mẫu, thì meeting đó phải gắn với "Meeting group" có mẫu được setup trước

Bước 3: Chọn "In meeting theo mẫu"
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.