Base Request - Cập nhật tính năng tháng 10 in

Sửa đổi trên: Sun, 22 Tháng 11, 2020 tại 6:48 CH


1.Thêm tính năng tạo table ở Custom field trên request

  • Setting group thêm custom field table

Tại phần "Giải thích hoặc hướng dẫn thêm về câu hỏi" sẽ là nơi setup các cột của bảng bao gồm title của cột và kích thước của cột theo cú pháp Title (1) trong đó 1 ~ 100px,  có thể điền float (ví dụ 1.5 ~ 150px)

Đối với các cột muốn để theo dạng select thì cú pháp Title [A,B] (1) trong đó A,B là list các option, các option cách nhau bằng dấu phẩy  • Sau khi đã setup xong thì khi tạo request sẽ hiển thị thông tin như sau
  • Với custom field table thì cũng sẽ thao tác được tất cả các action tương tự các field khác như import, export custom field, webhook, in đề xuất, in đề xuất theo mẫu.


In đề xuấtExport/Import custom field tabble bằng excelExport request  • Đối với việc in theo mẫu thì chú ý 1 điểm là biến phải đính kèm theo tọa độ vd ${bien-1-2} tương ứng với tọa độ của dữ liệu nằm tại hàng 1 và cột 2 .

2.Hiển thị trường Float có cả chấm và phẩy vd 1,000,000.23

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.