Base Request

Base Request: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Xuất đề xuất: Thêm Xuất đề xuất với dữ liệu dạng bảng tại trang tìm kiếm nâng cao - Cho phép người dùng có thể export dữ liệu đề xuất của 1 nhóm đề xuất...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 10:27 SA
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023
1. Chuyển tiếp đề xuất: thêm cài đặt tùy chọn Thêm người theo dõi đề xuất gốc vào đề xuất đích - Cài đặt trong phần Chuyển tiếp đề xuất của từng nhóm đề xu...
Thu, 9 Tháng 2, 2023 tại 3:52 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Cập nhật giao diện khi Chuyển tiếp đề xuất: hiển thị tên, chức danh, ảnh đại diện của người được chuyển tiếp
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 3:03 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Cho phép cấu hình vị trí QRcode khi in file đính kèm và trường tùy chỉnh dạng file: - Để in được file có QR code, Request cần các điều kiện sau: + Requ...
Mon, 19 Tháng 9, 2022 tại 5:24 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1.Cập nhật các biến trong mẫu in để lấy người duyệt theo thứ tự duyệt thực tế của từng khối - Mỗi khối người duyệt sẽ có biến sử dụng block_key đã sinh ra ...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 11:52 SA
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022
1. Nhập trường dữ liệu dạng bảng bằng excel ngay khi tạo đề xuất 2. In đề xuất theo mẫu:  a. Khi có dữ liệu dạng bảng, cài đặt biến để tự động lấy ra đủ...
Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 2:42 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 5/2022
Thay đổi cấu trúc và giao diện của khối luồng duyệt, sử dụng khối người duyệt và bổ sung thêm 1 khối người duyệt theo điều kiện 1. Trường hợp:  Cùng 1 ...
Wed, 15 Tháng 6, 2022 tại 3:14 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 2,3,4/2022
1. In đề xuất, trường dữ liệu dạng Bảng, hỗ trợ hiển thị bảng khi in - Thêm phần QR code ở góc trên bên trái của mỗi đề xuất. - Trong đề xuất có trường dữ...
Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 9:51 SA
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 1/2022
1.Cho phép người theo dõi mặc định và người duyệt mặc định của nhóm đề xuất xuất được dữ liệu -Trong cài đặt nâng cao: Thêm option cho phép người theo dõi ...
Tue, 25 Tháng 1, 2022 tại 4:33 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 12/2021
1. Thêm người duyệt linh động trong từng nhóm đề xuất (HDSD)  - Thiết lập trong từng nhóm đề xuất - Cho phép thiết lập người duyệt linh động của nhóm ...
Mon, 20 Tháng 12, 2021 tại 10:12 SA