Base Request

Base Request - Cập nhật tính năng tháng 8
1.Hiển thị activity logs khi thao tác trong phần thiết lập form đề xuất bao gồm Log cho thêm, sửa, xóa group Log cho thêm, sửa, xóa owners Log cho thêm,...
Sun, 6 Tháng 9, 2020 at 7:34 PM
Base Request - Cập nhật tính năng tháng 9
1. Cho phép lưu đề xuất ở trạng thái nháp Tạo đề xuất nháp Sau khi lưu xong đề xuất nháp sẽ được hiển thị trong mục "Draft" Để ...
Fri, 16 Tháng 10, 2020 at 9:41 PM
Base Request - Cập nhật tính năng tháng 10
1.Thêm tính năng tạo table ở Custom field trên request Setting group thêm custom field table Tại phần "Giải thích hoặc hướng dẫn thêm về câu hỏi&qu...
Sun, 22 Tháng 11, 2020 at 6:48 PM