Base Request

Base Request: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Cho phép cấu hình vị trí QRcode khi in file đính kèm và trường tùy chỉnh dạng file: - Để in được file có QR code, Request cần các điều kiện sau: + Requ...
Mon, 19 Tháng 9, 2022 at 5:24 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1.Cập nhật các biến trong mẫu in để lấy người duyệt theo thứ tự duyệt thực tế của từng khối - Mỗi khối người duyệt sẽ có biến sử dụng block_key đã sinh ra ...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 at 11:52 SA
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022
1. Nhập trường dữ liệu dạng bảng bằng excel ngay khi tạo đề xuất 2. In đề xuất theo mẫu:  a. Khi có dữ liệu dạng bảng, cài đặt biến để tự động lấy ra đủ...
Fri, 15 Tháng 7, 2022 at 2:42 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 5/2022
Thay đổi cấu trúc và giao diện của khối luồng duyệt, sử dụng khối người duyệt và bổ sung thêm 1 khối người duyệt theo điều kiện 1. Trường hợp:  Cùng 1 ...
Wed, 15 Tháng 6, 2022 at 3:14 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 2,3,4/2022
1. In đề xuất, trường dữ liệu dạng Bảng, hỗ trợ hiển thị bảng khi in - Thêm phần QR code ở góc trên bên trái của mỗi đề xuất. - Trong đề xuất có trường dữ...
Thu, 21 Tháng 4, 2022 at 9:51 SA
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 1/2022
1.Cho phép người theo dõi mặc định và người duyệt mặc định của nhóm đề xuất xuất được dữ liệu -Trong cài đặt nâng cao: Thêm option cho phép người theo dõi ...
Tue, 25 Tháng 1, 2022 at 4:33 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 12/2021
1. Thêm người duyệt linh động trong từng nhóm đề xuất (HDSD)  - Thiết lập trong từng nhóm đề xuất - Cho phép thiết lập người duyệt linh động của nhóm ...
Mon, 20 Tháng 12, 2021 at 10:12 SA
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 11/2021
1. Khóa nhóm Đề xuất trực tiếp:  - Quyền thiết lập này chỉ dành cho owner/ app admin  - Sau khi khóa nhóm: + User không thể tạo đề xuất mới từ nhóm n...
Thu, 2 Tháng 12, 2021 at 10:23 SA
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 9/2021
1.Cho phép hiển thị popup trường dữ liệu dạng bảng với diện tích lớn hơn -Click vào têntrường dữ liệu để mở popup. -Chỉ hỗ trợ hiển thị popup trên bản web...
Thu, 14 Tháng 10, 2021 at 3:55 CH
Base Request: Cập nhật tính năng mới tháng 8/2021
1. Mẫu in tùy chỉnh - Cập nhật thêm biến mặc định (danh sách) - Hỗ trợ tách người duyệt để hiển thị được trong từng ô chức danh tương ứng - Với biến danh...
Sat, 9 Tháng 10, 2021 at 10:00 SA