Base Request: Cập nhật tính năng tháng 10/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 19 Tháng 10, 2023 tại 10:22 SA


Cho phép người duyệt trả lại đề xuất cho người tạo chỉnh sửa (HDSD)

- Cài đặt theo từng nhóm đề xuất:


- Đề xuất đã có ít nhất 1 người duyệt A, trường hợp cần chỉnh sửa lại thông tin, người duyệt tiếp theo B (hoặc người duyệt tối cao nếu có) có thể ấn Trả đề xuất về cho người tạo.

- Luồng duyệt đồng thời và duyệt lần lượt được áp dụng tính năng này.


- Khi ấn Trả đề xuất:

+ Với người tạo:

  • Đề xuất mở lại trạng thái như ban đầu để người tạo chỉnh sửa lại thông tin.
  • Chi tiết đề xuất có 2 lựa chọn Chỉnh sửa đề xuất hoặc Gửi lại: click "Chỉnh sửa đề xuất" để sửa lại thông tin và click "Gửi lại" để gửi đề xuất đến người duyệt


+ Với người duyệt:

  • Trạng thái đã duyệt của người duyệt A được mở lại, hiển thị là Đang chờ duyệt, có lịch sử lưu lại thao tác đã duyệt cũ và ấn trả lại

  • Khi người tạo ấn Gửi lại, thời hạn duyệt và tiến trình xử lý của người duyệt A chạy lại, reminder sinh lại cho người duyệt A
  • Với người duyệt có điều kiện, không sinh thêm hoặc thay đổi người duyệt nếu có chỉnh sửa thông tin trong đề xuất thỏa mãn. Với trường hợp này bạn nên tạo lại đề xuất mới.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.