Base HRM - Thuế: Cách gán chính sách thuế cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Sat, 22 Tháng 6, 2024 tại 12:51 CH


Hệ thống sẽ dùng chính sách được áp dụng tại HRM để tính ra mức thuế tương ứng tại Base Payroll. 

Để gán chính sách bảo hiểm cho nhân sự trên HRM, trước tiên bạn truy cập Base HRM bằng cách chọn biểu tượng HRM ở menu ứng dụng, hoặc vào link https://hrm.base.vn/.


Bước 1: Chọn "Thuế" trong phần Chính sách


Bước 2: Gán chính sách bảo hiểm cho nhân sự theo 3 cách: Gán từng nhân sự, Gán theo nhóm hoặc Nhập hàng loạt bằng excel.


Cách 1: Thao tác thủ công với từng nhân sự:

1.1. Chọn "Thêm người tham gia" và chọn nhân sự cụ thể

1.2. Nhập thông tin chi tiết và Lưu lại

+ Ngày tham gia:

 • Ngày bắt đầu làm việc - ghi nhận theo hồ sơ HRM

 • Ngày tùy chỉnh: Chọn ngày cụ thể

+ Chính sách bảo hiểm: 

 • Thuế theo biểu mẫu lũy tiến

 • Thuế theo mức cố định 10%

+ Mục đích tạo ra

 • Tạo đăng ký mới

 • Ghi đè đăng ký cuối cùng

 • Tạo đăng ký trong quá khứ

 • Tạo đăng ký đầu tiên


Cách 2: Gán chính sách theo từng nhóm nhân sự.

2.1. Thêm người tham gia >> Thêm nhiều người tham gia

+ Lựa chọn bằng cách

 • Chọn nhân viên: Tag từng thành viên cần gán Bảo hiểm

 • Khu vực/Chuyên môn: Chọn Khu vực/Chuyên môn - sẽ gán chính sách cho tất cả thành viên bên trong.

 • Văn phòng: Chọn Văn phòng - sẽ gán chính sách cho tất cả thành viên bên trong.

 • Vị trí làm việc: Chọn Vị trí làm việc  - sẽ gán chính sách cho tất cả thành viên bên trong.


2.2. Điền chi tiết chính sách Bảo hiểm - như đối với gán cho từng nhân sự.


Cách 3: Nhập hàng loạt bằng excel 

3.1. Đưa chuột vào "Thêm người tham gia" >> Nhập danh sách tham gia lần đầu


3.2. Chọn "Download" để tải về file excel mẫu - Điền thông tin vào file - Nhập lên lại hệ thống.

- ID nhân viên: Điền mã nhân sự

- Chính sách thuế: Thuế theo biểu lũy tiến/Thuế theo mức cố định 10%

- Ngày tham gia: dd/mm/yyyy, dữ liệu ở dạng text/general


Bước 3: Kiểm tra và sửa đổi các chính sách đã gán tại mục Người tham gia

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.