Cách gán chính sách thuế cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 11, 2020 at 5:13 PM        Mục đích:

 • Lưu trữ được thông tin thuế của từng nhân sự (theo biểu mẫu lũy tiến, theo mức cố định 10% hoặc theo diện không cần đóng thuế)
 • Hệ thống sẽ dùng chính sách được áp dụng tại HRM để tính ra mức thuế tương ứng tại Base Payroll. 


            Cách thực hiện:


Bước 1: Truy cập đường dẫn https://hrm.base.vn/policy/taxes

 • Ở giao diện này đã có 2 chính sách thuế (theo biểu mẫu lũy tiến và mức cố định 10%)
 • Ngoài 2 chính sách ở trên, bạn có thể tạo chính sách thuế mới để phù hợp với mức đóng thuế của công ty. 

Bước 2: Gán chính sách thuế cho nhân sự (3 cách: thủ công, theo nhóm hoặc upload từ excel)


Cách 1Thao tác thủ công với từng nhân sự:


               

Tại mục Pendings => Enroll tax policy => Nhập thông tin và lưu lại


 • Enrollment  date (Ngày áp dụng chính sách): 
  • Start_date: Lấy ngày hiện tại là ngày áp dụng chính sách.
  • Custome_date: Bạn sẽ chọn ngày mà chính sách được áp dụng. 
 • Tax Policy (Loại đóng thuế):
  • Thuế theo biểu mẫu lũy tiến 
  • Thuế theo mức cố định 10%
 • Extra note :

 • Lựa chọn 1: override (Khi nhân sự đã được gán chính sách thuế thì chọn chính sách mới sẽ ghi đè chính sách cũ trước đó => Chọn chính sách mới). “Đây là lựa chọn thường được dùng”.
 • Lựa chọn 2: duplicated -> error (Chỉ chấp nhận chính sách thuế đã có, nếu trùng sẽ có thông báo)
 • Lựa chọn 3: duplicated -> silently skip (Nếu gán trùng chính sách đã có thì bỏ qua)
 • Lựa chọn 4: (Tạo mới : nếu không chọn là enrollment gần nhất thì vẫn tạo ra 1 enrollment mới nhưng có trạng thái Disable, còn nếu chọn là enrollment gần nhất thì tạo thêm 1 enrollment mới nhưng enrollment này có trạng thái và Enable và tự động disable những enrolment đã có trước đó).

Cách 2: Gán chính sách thuế theo từng nhóm nhân sự.

 • Chọn Create => Create group enrollments => Chọn Group và lưu lại

 • Tags: Chọn 1 hoặc nhiều nhân sự.
 • Areas: Chọn theo chuyên môn.
 • Offices: Chọn theo văn phòng.
 • Positions: Chọn theo vị trí làm việc.


Cách 3: Gán chính sách thuế thông qua file excel.


Chọn Create => Import first-time enrollments => Soạn file theo mẫu => Tải file và Lưu lại.Bước 3: Kiểm tra và sửa đổi các chính sách đã gán tại mục Enrollments**Lưu ý: 

 • Với những nhân sự không đóng thuế là nhân sự không cần gán chính sách thuế (sẽ nằm ở mục Pendings). 
 • Bạn có thể tự tạo ra các chính sách thuế mà doanh nghiệp có để tiện theo dõi.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.