Base Public API in

Sửa đổi trên: Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 11:38 SA


Base Public API được phát triển để hỗ trợ việc tích hợp và trao đổi dữ liệu giữa Base và các hệ thống khác.


Link API của các sản phẩm:


Account: https://documenter.getpostman.com/view/1623302/T1Dv6u6m?version=latest


Wework: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SztA68Az?version=latest


Workflow: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SWE84Hd1?version=latest#a2d2d459-8efd-40b8-b87a-291b87aa4896


Request: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SzzheyWQ?version=latest


Goal: https://documenter.getpostman.com/view/11329832/TzecE5zg


Inside: https://documenter.getpostman.com/view/14010308/TVzaAtgV


Office: https://documenter.getpostman.com/view/14010308/UUy4d5eu


Ehiring: https://documenter.getpostman.com/view/7548878/S1M2R5ps?version=latest


HRM: https://documenter.getpostman.com/view/12068719/2s8YRmKD8b


Checkin: https://documenter.getpostman.com/view/8031761/TW6upp88 


Timeoff: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/UyrHftXj 


Payroll: https://documenter.getpostman.com/view/12068719/2s8YRmGrgf


Schedulehttps://documenter.getpostman.com/view/12068719/U16ks6BS#5f75f245-f051-42fb-83c5-e5d26afb3bb6


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.