Base Public API in

Sửa đổi trên: Sat, 19 Tháng 11, 2022 at 9:57 SA


Base Public API được phát triển để hỗ trợ việc tích hợp và trao đổi dữ liệu giữa Base và các hệ thống khác.


Link API của các sản phẩm:


Account: https://documenter.getpostman.com/view/1623302/T1Dv6u6m?version=latest


Wework: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SztA68Az?version=latest


Workflow: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SWE84Hd1?version=latest#a2d2d459-8efd-40b8-b87a-291b87aa4896


Request: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SzzheyWQ?version=latest


Inside: https://documenter.getpostman.com/view/14010308/TVzaAtgV


Office: https://documenter.getpostman.com/view/14010308/UUy4d5eu


Ehiring: https://documenter.getpostman.com/view/7548878/S1M2R5ps?version=latest


Checkin: https://documenter.getpostman.com/view/8031761/TW6upp88 


Goal: https://documenter.getpostman.com/view/11329832/TzecE5zg


HRM: https://documenter.getpostman.com/view/12068719/2s8YRmKD8b


Payroll: https://documenter.getpostman.com/view/12068719/2s8YRmGrgf


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.