Base Public API in

Sửa đổi trên: Wed, 13 Tháng 1, 2021 at 11:24 AM


Base Public API được phát triển để hỗ trợ việc tích hợp và trao đổi dữ liệu giữa Base và các hệ thống khác.


Link API của các sản phẩm:


Wework: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SztA68Az?version=latest


Workflow: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SWE84Hd1?version=latest#a2d2d459-8efd-40b8-b87a-291b87aa4896


Request: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SzzheyWQ?version=latest


Ehiring: https://documenter.getpostman.com/view/7548878/S1M2R5ps?version=latest

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.