Webhook

Chuyển dữ liệu tự động từ Request sang Wework
Trong trường hợp: tạo một đề xuất, xét duyệt một đề xuất hoặc từ chối một đề xuất, muốn tự động chuyển và tạo một công việc sang Wework. Lưu ý: Người tạo t...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:23 PM
Chuyển dữ liệu tự động từ Workflow sang Wework
Trong trường hợp: tạo một nhiệm vụ, một nhiệm vụ được hoàn thiện (chuyển sang trạng thái done) hoặc thất bại (trạng thái fail) , muốn tự động chuyển và tạo ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:23 PM
Chuyển dữ liệu tự động từ Request sang Workflow
Trong trường hợp: tạo một đề xuất, xét duyệt một đề xuất hoặc từ chối một đề xuất, muốn tự động chuyển và tạo một nhiệm vụ sang Workflow. Lưu ý: Khi cài đặ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:24 PM
Chuyển dữ liệu tự động từ E-hiring sang Request
Case: Trong trường hợp thêm một ứng viên, offered một ứng viên, nhận một ứng viên, từ chối một ứng viên, hay xóa một ứng viên, muốn tự động chuyển và tạo mộ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:25 PM
Chuyển dữ liệu tự động từ E-hiring sang Wework
Case: Trong trường hợp thêm, offered, nhận, từ chối hay xóa một ứng viên, muốn tự động chuyển và tạo một công việc trong Wework. Lưu ý: Người tạo công việc...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:25 PM
Chuyển dữ liệu tự động từ E-hiring sang Workflow
Case: Trong trường hợp thêm, offered, nhận, từ chối hay xóa một ứng viên, muốn tự động chuyển và tạo một nhiệm vụ trong Workflow. Lưu ý: Người tạo công việ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:26 PM
Base Public API
Base Public API được phát triển để hỗ trợ việc tích hợp và trao đổi dữ liệu giữa Base và các hệ thống khác. Link API của các sản phẩm: Wework: https...
Wed, 13 Tháng 1, 2021 at 11:24 AM